Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art. 1: Indien niet anders bepaald, zijn alle facturen steeds bij ontvangst te betalen, netto en zonder korting.

Art. 2: De klant kan zich slechts als eigenaar van de gekochte goederen beschouwen, nadat hij ze ontvangen heeft en de betreffende rekening in zijn geheel heeft betaald.

Art. 3: Indien deze betaling niet uitgevoerd werd op de vervaldatum, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd, van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, tegen rentevoet van 10% per jaar (eveneens van rechtswege en zonder aanmaning) met ingang van de vervaldatum tot en met de maand dat het verschuldigde bedrag betaald werd. Dit gebeurt onverminderd de overeengekomen schadeloosstelling voor laattijdige betaling van 10% met een minimum van € 75,00.

Art. 4: Het statiegeld voor de verpakkingen en de waarde der goederen worden tegelijkertijd in rekening gebracht. Bij de betaling van de facturen zijn beide bedragen onafscheidelijk. Dit statiegeld houdt geen overdracht van eigendom in. De koper moet dus  bereid zijn ons deze verpakkingen in zuivere en goede staat terug te sturen, franco onze fabriek en binnen de termijn van 60 dagen na de leveringsdatum.

Art. 5: Onze producten worden steeds in onze standaardverpakkingen geleverd. De gewichten die in rekening genomen worden voor de facturatie, zijn deze die door ons werden vastgesteld. Een vertraging in de levering om welke reden ook, zal nooit aanleiding kunnen geven tot om het even welke schadeloosstelling.

Art. 6: De klachten moeten ons onmiddellijk en schriftelijk gericht worden en dit ten laatste binnen de acht dagen na de ontvangst der goederen. Na deze termijn zal geen enkele klacht meer aanvaard worden indien het een onmiddellijk zichtbare of verdoken gebrek betreft. Onze verantwoordelijkheid voor schade, als rechtstreeks gevolg van een levering van niet gelijkvormige of foutieve waren, beperkt zich tot de aankoopwaarde van het verbruikte gedeelte van het betwiste waar. Alle andere klachten, zelfs voor verdoken gebreken, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 7: De vermeldingen betreffende het percentage of de mengeling / verhouding van onze producten wordt steeds uitgedrukt in benaderende gemiddelde waarden. De raadgevingen betreffende toepassingstechnieken worden verleend naar best vermogen en steunen op onze opzoekingswerken en onze ervaring zonder dusdanig onze verantwoordelijkheid te binden. Eveneens worden alle inlichtingen betreffende de verenigbaarheid of de toepassing van onze producten zonder verbintenis verstrekt. De koper wordt verondersteld eigen opzoekingen en proeven uit te voeren.

Art. 8: Uw persoonsgegevens worden door WVT Industries NV verwerkt. De informatieverwerking vindt plaats voor klantenbeheer dat gebaseerd is op de contractuele relatie. De contractuele relatie komt tot stand door uw bestelling of aankoop. Verder worden uw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@wvt.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en verzoeken om deze te verbeteren of te laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.wvtindustries.com

Art. 9: Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd.