Privacy Policy

Onze klanten en hun gegevens zijn ons belangrijkste kapitaal. Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons!

De huidige Privacy Verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.wvtindustries.com (hierna genoemd de website ) en (ii) alle commerciële relaties tussen WVT Industries ( hierna genoemd WVT ) en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die WVT verzamelt, alsook over de wijze waarop WVT deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door WVT Industries NV verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling of aankoop en voor directe marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

WVT wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van onze website, beroep doen op de diensten van WVT, het aankopen van producten van WVT, het inschrijven op de nieuwsbrief van WVT, enige en iedere vorm van communicatie met WVT, het deelnemen en/of het inschrijven voor een event van WVT impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens ) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop WVT uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van WVT.

I. Soorten persoonsgegevens

WVT kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
✓ Naam;
✓ Voornaam;
✓ Geslacht;
✓ E-mailadres;
✓ Telefoonnummer (vast en/of gsm);
✓ Functie;
✓ Geboortedatum (incidenteel);
✓ Klantnummer;
✓ Alle andere persoonsgegevens die vrijwillig worden overgedragen aan WVT ( bijvoorbeeld tijdens correspondentie).

WVT verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal WVT, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht en wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat WVT toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling van persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:
✓ Bezoek van de Website;
✓ Een samenwerking met WVT;
✓ Correspondentie met en uitgaande van WVT.

De door WVT verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

III. Gebruik persoonsgegevens

WVT kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
✓ De uitvoering van een overeenkomst met WVT (incl. de opvolging daarvan);
✓ Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via een contactformulier);
✓ Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website;
✓ Het verzenden van nieuwsbrieven;
✓ Statistische doeleinden;
✓ Follow-up na een meeting;
✓ De opmaak van een offerte en het versturen ervan;
✓ Het leveren van support/bijstand;
✓ Het verzenden van facturen en de invordering ervan;
✓ Bevestigen.

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:
✓ U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
✓ De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met WVT of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
✓ De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op WVT rust.
✓ De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van WVT of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan bovenstaand vermelde belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

WVT zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en ter optimalisering daarvan (zoals wanneer niet beperkt tot WVT). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partners, transport partners, netwerkbeheerders, verzekeraars, medische diensten, klanten en onderaannemers van klanten, externe IT-consultants, etc .

Indien het noodzakelijk is dat WVT in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat WVT uw persoonsgegevens openbaar maakt:
✓ Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer WVT hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van WVT.
✓ Wanneer WVT of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die WVT heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal WVT uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens 

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart WVT uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder “III. Gebruik persoonsgegevens”.

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over de volgende privacy rechten:
✓ Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
✓ Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
✓ Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’). WVT wijst u er in dit kader op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen;
✓ Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
✓ Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
✓ Recht van bezwaar of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@wvt.be of per post. U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van WVT meer ontvangen, dan kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van WVT.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

WVT verbindt zich ertoe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

WVT zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren op de servers op de site, in de cloud, etc.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van WVT, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet, noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat WVT in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

IX. Update Privacy Verklaring

WVT is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Cookies op eigen website en verwijzingen naar andere websites

Cookies op de Website van WVT dienen uitsluitend om een betere surfervaring te bieden.

Met cookies:
– Werkt de website zoals het hoort;
– Is de snelheid en veiligheid van de website optimaal;
– Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Wat de cookies NIET doen:
– Zonder toestemming persoonlijke of gevoelige informatie verzamelen. De informatie in de cookies wordt automatisch geanonimiseerd en is dus niet bruikbaar om bezoekers te identificeren of te contacteren.
– Data doorspelen naar derden.

De cookies dienen voor de functionaliteit van de website en verzamelen daarbovenop analysegegevens (Google Analytics) over hoe bezoekers zich gedragen op de website. De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron. Deze website of internetbron kan bewust, via cookies of andere technologieën informatie over u verzamelen. WVT draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI. Contacteer WVT

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop WVT uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
– Via e-mail: info@wvt.be
of
– Via de post: WVT Industries NV, Industrieweg 6 te 2630 Aartselaar

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop WVT deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop WVT uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

XII. Wijzigbaarheid

WVT NV heeft het recht om deze cookieverklaring en gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 28/05/2018.

XIII. Contactgegevens

WVT Industries NV
Industrieweg 6
2630 Aartselaar
BTW BE0458.877.702

Tel: +32(0)3 870 70 90
Fax: +32(0)3 887 03 72

Email: info@wvt.be
Web: www.wvtindustries.com