Gaswash L VOC Free

OMSCHRIJVING:

Gaswash L VOC Free is een uniek vloeibaar absorptiemiddel op basis van “groene” componenten, bedoeld voor de absorptie van apolaire organische bestanddelen. Het product is specifiek ontwikkeld voor de captatie van gasvormige bestanddelen, maar het kan eveneens toegepast worden voor vloeibare componenten.

 

EIGENSCHAPPEN:

Gaswash L VOC Free is een VOC-vrije formulatie, dat bovendien geen enkele gevarenindeling heeft volgens de CLP-wetgeving. Om die reden is het product zeer veilig in gebruik, zowel voor de gebruiker als voor het milieu.

Daarnaast heeft Gaswash L VOC Free een zeer hoog vlampunt (> 120 °C), zodat aanwending van dit product geen risico inhoudt naar brandbaarheid. Het product geeft geen vrijzetting van dampen/gassen, waardoor het gebruik van een ademhalingsmasker niet vereist is.

Vermits Gaswash L VOC Free niet oplosbaar is in water, zal de toepassing van dit product geen invloed hebben op de werking van een olie/water afscheider.

TOEPASSINGSGEBIED:

Gaswash L VOC Free heeft een hoge absorptiecapaciteit voor gasvormige apolaire stoffen, en is dan ook uitermate geschikt voor het gebruik in gaswasinstallaties.

Gezien de apolaire gassen worden weerhouden, en Gaswash L VOC Free op zich geen VOC bevat, zal de uitstroom na de gaswasser geen apolaire VOC-bestanddelen meer bevatten, zolang de absorptiecapaciteit van het product niet is overschreden.

Dit is bevestigd in labo- en praktijktesten, waarvan de resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Gaswash L VOC Free

‍Doordat er geen apolaire stoffen meer aanwezig zijn in de luchtstroom, zullen ook de explosiegrenzen van de uitgaande lucht veranderen. Door het wegnemen van apolaire stoffen, zal de onderste explosiegrens (LEL-waarde) toenemen, waardoor het gevaar op explosieve omstandigheden afneemt, tenzij eventuele polaire stoffen aanleiding geven tot lagere LEL-waarden. In dit laatste geval kan een 2-traps gaswasser ingezet worden, zodat ook de polaire componenten verwijderd worden, met een verhoging van de LEL-waarde tot gevolg.

GEBRUIK:

Voor de behandeling van een luchtstroom met alleen apolaire gassen:

Teneinde doorslag van apolaire gassen te beperken, is het aangewezen om Gaswash L VOC Free onverdund toe te passen in de gaswasser. Gezien de absorptiecapaciteit afhangt van het type en de hoeveelheid aan te absorberen stof, en de doorstroomsnelheid doorheen de gaswasser, dient dit per product te worden onderzocht. We adviseren om het toerental van de zuigwagen zo laag mogelijk in te stellen zodat een maximale contacttijd behaald wordt, teneinde een zo efficiënt mogelijke verwijdering van de componenten te behalen.  De absorptie van de gassen kan opgevolgd worden door de meting van de VOC-uitstoot na de gaswasser. Indien deze toeneemt, is de Gaswash L VC Free oplossing verzadigd, en dient deze vervangen te worden.

Voor de behandeling van een gemengde luchtstroom polaire-apolaire gassen:

In dit geval is het aangewezen de behandeling uit te voeren in een 2-traps gaswasser, waarbij de eerste stap bedoeld is voor de captatie van de polaire componenten (O-Scent), gevolgd door de tweede fase met Gaswash L VOC Free.

Op deze manier worden ook wateroplosbare componenten gescheiden gehouden van de apolaire componenten, wat verwerking van de afvalstroom aanzienlijk vereenvoudigd.

CONTROLE:

Doordat bij het gebruik van Gaswash L VOC Free geen aanleiding geeft tot VOC-uitstoot, kan een VOC-meting aan de uitgang van de gaswasser gebruikt worden voor het opvolgen van de  absorptiecapaciteit van de vloeistof. Zolang de VOC laag blijft, bevat de Gaswash L VOC Free oplossing nog voldoende opnamecapaciteit heeft. Neemt de VOC toe, dan is de vloeistof verzadigd en dient deze vervangen te worden. Zo kan de vloeistof maximaal ingezet worden, en wordt vroegtijdige vervanging vermeden.

Ontvang je graag meer informatie over dit product, of vind je niet meteen wat je zoekt?
Aarzel dan niet om ons te contacteren, wij helpen je graag verder.

Contacteer ons

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden verstrekt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof. Bovendien kan deze informatie eveneens niet worden aanschouwd als het volledige procesadvies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die verstrekt zijn met betrekking tot de chemische stof stellen de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.